17 Kristo, Ok An

0
3

# 17 Kristo, Ok An
1. Kristo, ok an,ni mond` oyud duong` pile;Kristo, ok an,onego ji winje;Kristo, ok an,kite one e ringra;Kristo, ok an,wechene di chungi.
2. Kristo, ok an,mahoyo chuny makuyo;Kristo, ok an,manyal golo pi wang`;Kristo, ok an,makonyowa e chandruok;Kristo, ok an,magolo luorowa.
3. Kristo kende,kik agomb ng`ato moro;Kristo kende,to kik chunya ting`re;Kristo kende,kik apakra gi berna;Kristo, kendeni mond` agur ringra.
4. Kristo, ok an,mageno e tich duto;Kristo, ok an,ni ngimana pile;Kristo, ok an,ni morna gi kuwe mara;Kristo, ok an,pile be nyaka chieng`.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here