189 Yesu Kristo En Osiepwa

0
2

# 189 Yesu Kristo En Osiepwa
1. Yesu Kristo En Osiepwa,En mogolo richowa;Wan wanyalo kwaye pilegi maber mwachando ka;To nikech wahero saye,ok walame pile ka,Kuwe oonge e i chunywa,eka wan wachandore.
2. Ka Satani dwaro temwa,ka masira makowa,Chunywa kik oa kuom Yesu,ber kwanyiso Yesu wach;Ere ng`ato ma dikonywakuom masira manie piny?Yesu emong`eyo nyawowa,ber kwanyiso Yesu wach.
3. Wan wanyap, wajony to pile,richowa ohingowa;Lwandawa en Yesu Kristo,ber kwanyiso Yesu wach;Ka osiepewa ke kodwa,ber kwanyiso Yesu wach;Enoruakwa, enokonywa,enomiwa chuny mamor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here