19 Ka ma Yesu Chon Notho E Yath

0
3

# 19 Ka ma Yesu Chon Notho E Yath
1. Kama Yesu chon notho e yath,Rembe nochwer ni jomaricho;Kanyo noluoko chunya mapoth;Pakuru Yesu.
Pakuru Yesu, Pakuru Yesu;Kanyo noluoko chunya mapoth,Pakuru Yesu.
2. Nosewarowa e kethruok te,Koro Yesu odak e chunya;Yesu noruaka gi herane;Pakuru Yesu.
3. Amor niwira oseluoka,E thidhiya ma nochwer ni wan;Yesu owara, oritoa;Pakuru Yesu.
4. Biuru ni sokoni mamit;Miuru Yesu chunyu koro;Mondo ubedi maler chutho,Pakuru Yesu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here