27 To En Ng`a Man E Kund Dhok

0
3

# 27 To En Ng`a Man E Kund Dhok
1. To en ng`a man e kund dhok,ma jokwath olamo cha?
En e Ruoth! To en JawarwaEn e Ruoth! Moloyo dutoWanagone chongwa piny;Pakeuru Yesu Ruoth.
2. To en ng`a e thim kucha,ma Satan ne otemo?
3. To en ng`a mayuak e liel,kama Lazaro onindoe?
4. To en ng`a ma ji pako,nikech weche mag ng`wono?
5. To en ng`a mathiedho ji,ma noyawo wang` muofuni?
6. To en ng`a mochier maber,ma noloyo tho adier?
7. To en ng`a moherowa,ma nogolo richowa?
8. To en ng`ano mano gur,ma nochandore malit?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here