296 Chon Nyithindo Nower Wer Mamit

0
3

# 296 Chon Nyithindo Nower Wer Mamit
1. Chon nyithindo nower wer mamit,Ka ne gipako Yesu Ruodh polo;”Hosana, Hosana,Hosana e polo malo.”
Weruru, weruru,Nyithindo mondo giwer wendgi mamit;Weruru, weruruYesu ohero winjo wer.
2. Yesu pod ohero winjo wer,Koro kwapake, Yesu Ruodh Polo;”Hosana, Hosana,Hosana e polo malo.”
3. Wabiro wero wer mamit chutho,gi jo mowar, eka wanamor ngang`;”Hosana, Hosana,Hosana e polo malo.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here