58 Muya Maler Jatendwa

0
3

# 58 Muya Maler Jatendwa
1. Muya Maler, Jatendwa,Ibedo butwa pile;Telnwa mos e wang`yori,Wan jowuoth e piny marach;Ji gimor ka giwinjoDwol mamit kokonigi:”Jawuoth, dak ibi ira;Lu bang`a, anatelni.”
2. In Jakonya, Osiepa chutho,Mantie kodwa pile ka;Kik iwewa gi parruok,Ka wabedo e mudho;Ka yembe kudho matek,Chunywa bedo kod luoro;Luongwa, “Jawuoth, bi ira;Lu bang`a anatelni.”
3. Ka tichwa oserumo,Wagombo yudo yueyo;Onge gi ma waritoMak mana polo kende;Onge gi ma wagenoTo mana remb Jawarwa;Luongwa, “Jawuoth, lu bang`a,Iniyud yueyo malo.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here