154 Yie Yesu Odonj E Chunyi

0
3

# 154 Yie Yesu Odonj E Chunyi
1. Ka iol gi ting`o chandruok richo;Ruak Yesu Jawar e chunyi;Ka idwaro chako ngima manyien,Yie Yesu odonj e chunyi.
Ko-ro we paruok chutho,ko-ro we kwede kendo,Koro yawne dhod chunyi,yie Yesu odonj e chunyi.
2. Ka ikuyo nikech richo magi,Ruak Yesu Jawar e chunyi;Soko mar Puodhruok iyudo kuome,yie Yesu odonj e chunyi.
3. Ka nitie temruok motamo chunyi,Ruak Yesu Jawar e chunyi;Ka en tem ma pinyni ok onyal golo,Yie Yesu odonj e chunyi.
4. Ka osiepni machon oweyi,Ruak Yesu Jawar e chunyi;Pim osiep Yesu gi mago machon,Yie Yesu e chunyi.
5. Ka diher wero wend jomolocho,Ruak Yesu e chunyi;Ka diher donje dala mar yueyo,Yie Yesu donj e chunyi.
Ko-ro aweyo parruok,Ok anakwede kendo;koro ayawo chunya,kendo Yesu donje chunya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here