217 Tata Nachire As’ Ore

0
2

# 217 Tata Nachire As’ Ore
1. Tata nachire as’ore,Nay’ ogotoreka,Korantige inche bweka,Kai nche ndagende?
Namanyire, negenire,Yes’ Otokwerete,As’ omote amanyinga,Akang’itekera.
2. Nanchire Omwana oo,Ng’a chinguru chiao,Ong’isanekie na bionsi,As’engaki eye.
3. Omochaki bw’okwegena,Nakorigereirie,Nyore ekeegwa kiao,kebe obogima.
4. Togontiga inche nsire,Kwana erio menye,Ntimoke ntari korosa,Goik’ong’ Omoik’ oo.
5. Naki Omoy’on ‘oragoke,Kondakoror’ aye,Tiga nyigw’eriogi riao,Nyaberw’ as’ obuya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here