229 Jawar Telna Kik Alal

0
2

# 229 Jawar Telna Kik Alal
1. Jawar telna kik alal(ni kik alal),Telna mos e yo duto(e yo duto);An gi kue ka an buti(ka an buti),Dagomb bet e herani(e herani).
Telna, Telna,Jawar telna kik alal(kik alal),Telna ndalo dutote(duto te),Jawar telna yo duto(yo duto).
2. In e kar bwok mar chunya(kuwe mar chunya),Ka yamo maduong` kudho(Yamo kudho);An gi kuwe ka in buta(ka in buta),An gi geno kuomi Ruoth(geno kuomi).
3. Jawar telna pile ka(telna pile),Ka yamo osekadho(yamo kadho);Telna nyaka piny manyien(Ruodha telna),Kama piwang`wa noywe(Wang`wa noywe).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here