242 Mor Ni Jopiny

0
3

# 242 Mor Ni Jopiny
1. Mor ni jopiny Ruoth noduogi!Piny mond` oruak Ruodhe,To ji losne chunygi chutho;Polo gi piny pake,polo gi piny pake,Polo gi piny pako Ruodhwa.(Polo gi piny pake).
2. Mor ni jopiny Ruoth enolo!Ji mondo gidende;Pinje, nembe, gode, pewe,Dwoko gi dwol mamor,Dwoko gi dwol mamor,Dwoko gi dwol mamor chutho.(Dwoko gi dwol mamor).
3. Obiro loyo piny gi kuwe,To ogend piny nong`e,Duong`ne madier gi loch mokuwe,Gi herane maduong`,Gi herane maduong`,Gi herano maduong` mar Ruoth.(Gi herane maduong`).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here