255 Ka Tichwa Oserumo

0
2

# 255 Ka Tichwa Oserumo
1. Ka tichwa oserumo, ka wasetieko ng`wewa;Mi nyithindi, yueyoni,nyaka chieng`, Wuonwa.
2. Kwasetieko lwenjewa,koseneg jasikwa;Eka wanayud kuomi,kuwe ma nyaka chieng`.
3. Ka mudho me piny norum,ka ndalo Ruodhwa noru;Mondo wane chieng` mari,Ler ma nyaka chieng`.
4. Chieng` ma chunywa noyud mor,nikech kuyo orumo;Ywe pi wang`wa, miwa mor,Mor ma nyaka chieng`.
5. Ka ji timonwa malit,Mi watim machal Yesu;Puonjwa herani maler,Hera mochwere.
6. Kaw ngimawa orumo,kendo liel oruakowa;Ruodh ngima mond` imiwa,ngima mochwere.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here