315 In Koso An

0
2

# 315 In Koso An
1. Ng`ato nodonj e ranga lulu e chieng`no,E chieng`no mond` one duong`no maritowa.In koso an? In koso an?Ng`at ma nolu yo mar dhahabu,Nenruok malich mobedo kanyo,Donjo e morno mwasewinjo;In koso an? In Koso an?
2. Ng`at ma nomor ka oselocho, e chieng`no,E chieng`no, noyud osimbo kod pak kuom Ruoth;In koso an? In koso an?Ng`at manone Ruodhwa man gi duong`,Ka oseloyo kuyo mar piny,Enobed mamor manyaka chieng`;In Koso an? In koso an?
3. Ng`at manower wendno mar locho, e chieng`no,E chieng`no, noriwre e wend jomosewar;In koso an? In koso an?Ng`at manochung` e dho nam rang`i,Nomosre kod osiepe mowar,Nobed e duong`no manyaka chieng`;In koso an? In koso an?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here