35 Paruru Nying Yesu Koro

0
3

# 35 Paruru Nying Yesu Koro
1. Paruru nying Yesu koro,un jopiny machandore;Enomiu doko mamor,paruru nyinge koro.
Nyinge ber moloyo,Nyingeno wageno ka;Nyinge ber moloyo(Nyinge ber, ober moloyo)Nyingeno wageno ka.
2. Paruru nying Yesu pile,Enogeng`nu maricho;Ka temruok odwaro lou,Lamuru gi nyingeno.
3. Paruru nying Yesu koro,E manyalo konyou;Ka orwakowa gi ng`uono,Paruru nying Yesu Ruoth.
4. En Ruodh ruodhi wanadende,ka wagone chongwa piny;Kucha e pinyruoth mar polo,Ka wuodhwa me piny rumo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here