54 Wuod Dhano Ma Ne Otho

0
3

# 54 Wuod Dhano Ma Ne Otho
1. Wuod dhano ma ne otho,Ma nosandi, ma nogur,En misango mar jopiny,Alleluya! En Jakonya.
2. Ne gigure Golgotha,Tho malit Owuon noyie;Chunya mor, nawer kama,Alleluya! En Jakonya.
3. Jo maricho chon kucha,Ne gisin kode marach;Rembe to nowarowa;Alleluya! En Jakonya.
4. Yesu In nitho kama!Nyaka chieng` naluwi ka;Chunya mor, nawer kama,Alleluya! En Jakonya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here