62 Onge Osiep Moro Kaka Yesu

0
3

# 62 Onge Osiep Moro Kaka Yesu
1. Onge osiepmoro kaka Yesu;En kende!En kende!Onge mathiedhotuoche mag chunywa;En kende!En kende!
Yesu ong`eyochandruokwa duto,Notelnwanyaka piny ogik;Onge osiepmoro kaka Yesu;Kat` achiel,Kat` achiel.
2. Onge osiepman gi duong`ka Yesu,En kende!En kende!To chunye muolmoloyo ji duto;En kende!En kende!
3. Onge saa moromak Entie kodwa,Kat` achiel,kat` achiel.Kata e mudhoEn kodwa pile;En kende!En kende!
4. To En Osiepma ok enowewa;En kende!En kende!Onge jakethma Yesu ojaro,Kat`achiel,kat`achiel.
5. Noherowa nyakane othonwa;En kende!En kende!Ok enojwang`nyithinde mohero,Kat` achiel,kat` achiel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here