93 Teche Duto Onego Liel

0
3

# 93 Teche Duto Onego Liel
1. Teche duto onego liel, mudho ni e piny kae;Mudho maduong` nobed e piny ka Yesu pok obiro.
Los techeu, jowetewa;Los techeu kugeno Ruoth;Mond` oyud techewa kalielE chieng` ma Ruodhwa biro.
2. Nindo otero ji mang`eny, Gidagi wach Injili;To wan waketo genowa kuom wach mar duogo Yesu.
3. Tachwa ni wachne madieri, Ok wa nalal kwaluweKata masiche lworowa, ToYesu ok nowewa.
4. Tich maber onen pile, Mond` okwod wi jopinyni;Wanayud gweth kuom tich maber Ka yie oriwo chunywa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here