265 Adwaro Bedo But Pi Ngima

0
3

# 265 Adwaro Bedo But Pi Ngima
1. Adwaro bedo but pi ngima,Yesu e pi ngima,Oritowa mondo oruakwakanyono ma Entie.
Adwaro bedo but pi ngima,pi mochwer e yadh Kalwari;Yesu En soko mar pigno,Anabed bute pile.
2. Kwaol ka wawuotho e wang`yo,owinjore wayue,Ka ma nitie pigno mar ngima,Manyalo miwa mor.
3. Ka riyo loyi, bi ir Yesu,eka riyo norum;Yesu Owuon e pi ngima,modhe mondo ikwo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here