266 E Pinyno Maber Manyien

0
2

# 266 E Pinyno Maber Manyien
1. E pinyno maber manyien,Nitie dala maler;Nosiki ma nyaka chieng`,Kendo mudho onge.
Nyasaye noyuwe pi wang`wa,Onge tho kata kuyo;Ok gikwan kata ndalo (ndalo),Nikech mudho onge.
2. Dhorangeye mag lulu,E dalano maler;Yorene mag dhahabu,Kendo mudho onge.
3. Dhorangeyene ok lor,E dalano maler;Aoch ngima mol kanyo,Kendo mudho onge.
4. Kanyo ok gidwar wang` chieng`,E dalano maler;To Nyarombo En lerne,Kendo mudho onge.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here